Tradisyon o Pamahiin

Project EASE FILIPINO II Modyul 15 : Kulturang Asyano Salita /Pangungusap na Nagpapakilala ng Paglalagom ng Kaisipan
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Maitanong ko lang, bilang isang kabataang Pilipino, malaki ba ang pagpapahalaga mo sa pag-aaral o edukasyon? sa iyong pamilya? sa relihiyong iyong kinabibilangan? sa pag-aasawa? sa sining? pamahiin at tradisyon ng ating bayan? Masasabing isa kang tunay na Pilipino malaki ang pagpapahalaga mo at paniniwala sa mga bagay na nabanggit sapagkat nasasalamin at nakapaloob sa mga ito ang kultura ng lahing Pilipino.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II