Edukasyon sa Pagpapahalaga

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 8 : Moralidad Ko, Iingatan Ko
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Isang pagbati na naman dahil natapos mo na ang mga nakaraang aralin. Tiyak na gusto mo pang ipagpatuloy kaya huwag kang umayaw dahil ang araling ito ay kailangan mo. Ang panahon ng pagiging tinedyer ay minsan lang dumating sa buhay ng isang tao. Kapag natapos na ang panahon ito hindi maaaring bumalik pa kaya hindi dapat na sayangin. Ang bawat pasya sa panahong ito ay mahalaga dahil may maidudulot na masama o mabuting bunga sa hinaharap.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 7 : Ako ang Iyong Konsensya
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Kumusta ng muli mag-aaral? Ang tao ay isang misteryo, tanging ikaw lamang ang maaaring makapagbunyag ng iyong sarili sa ibang nilalang. Subalit dahil sa konsensya, naipahahayag ang katotohanan. Ang mga mata raw ang bintana ng ating kaluluwa. Dito ay naaaninag ang nilalaman ng ating puso at damdamin. Pansinin ang taong may itinatagong kasinungalingan, asahan mong sa iyong mata ay hindi makatingin.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 6 : Ang Kaibuturan ng Tao
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Kamusta ka na muli mag-aaral? Sa araling ito, tiyak na magugustuhan mo ang mga gawain. Magkakaroon ka na naman ng mga karagdagang kaalaman. Maraming aralin na ang tumalakay sa pagpapahalaga. Natutunan mo na ang mga kahalagahan nito. Subalit alam mo ba na sa kaibuturan o sentro ng pagpapahalaga ay mayroong mga pangunahing pagpapahalagang moral? Ang mga ito ay nakaugat sa dignidad ng tao.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 1 Modyul 5 : Iba’t Iba Pero Pareho
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Kung pag-aaralan mo pa ang iba’t ibang relihiyon sa buong mundo, magugulat kang napakarami pala ang mga ito. Sa kasaysayan ng daigdig, ang pagkakaiba ng paniniwala ay isa sa naging dahilan ng mga hidwaan, subalit ito rin ang naging dahilan ng pagkakaisa tulad ng EDSA Revolution. Iba-iba ang katawagan ngunit mapapansing pare-parehong tumutukoy sa pagkilala sa iisang Diyos. Gusto mo bang matuklasan kung paano nagkapareho ang iba’t ibang relihiyon?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 1

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 1 Modyul 4 : Manampalataya Ka at Kumilos
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Mahal kita! Kumain ka na ba? Napakasarap pakinggan ang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga katagang ito. Subalit higit na makatotohanan ang mga ito kung maipakikita sa kilos. Sapagkat ang pagsasabuhay ng anumang pagpapahalaga ay nagpapamalas ng taos na pananampalataya sa Diyos at nag-aangat ng iyong ispiritwalidad. Kailan ka huling gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Mabuti ang lagi kang nagdarasal at umasa, ngunit kailangan mo ring kumilos at gumawa nang mabuti para sa iba.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 1

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 1 Modyul 3 : Ang Tamang Pag-iisip
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Gusto mo ang nasa paaralan dahil masayang kasama ang iyong kamag-aral at mga kaibigan. Ngunit gusto mo rin ang nasa tahanan dahil dito ay kapiling mo ang iyong pamilya at mga kabarkada. Ngunit, saan nga ba ang higit na masaya para sa iyo, sa paaralan o sa tahanan? Nalilito ka ba?

 

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 1 Modyul 2 : Angat Ka!
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Ano nga ba ang iyong gagawin kung maiiba ang mga pananaw ng taong iyong makakasam sa bagong kapaligirang iyng tutunguhin. Paano kung nais mo silang tanggihan subalit nag-aatubili kang gawin? Anong prinsipyo ang maaari mong gamitin at panghawakan upang manatili ka sa mabuting landas?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 1

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 1 Modyul 1: Isang Buhay, Isang Diyos
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Kung sakaling matamo mo ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay, lubos na kaya ang iyong kaligayahan? Ano nga ba ang kabutihan ng iyong buhay? Kanino nga ba nagmula ito? Nasa ikaapat na taon ka na sa haiskul! Ilang buwan na lamang at haharap ka na sa panibagong yugto ng buhay—bilang mag-aaral sa kolehiyo pang-akademiko o pangbokasyonal.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 1

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga 3 Yunit Modyul 20 : Susi sa pag-unlad
  |  Educational level: Year III

Description: 
Ano ang pangarap mo sa buhay? Paano mo makakamit ang minimithing pag-unlad? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay ikaw lamang ang makasasagot. Nasa iyong mga kamay ang katuparan nito.Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA 3 Yunit 4

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga 3 Yunit 4 Modyul 19 : Upang Kakayahan ay Mapaunlad
  |  Educational level: Year III

Description: 
Jennifer Rosales, Lydia de Vega, Lea Salonga, Regine Velasquez at marami pang mga kilalang tao sa iba’t ibang larangan. Alam mo ba kung ano ang mga katangiang magkakatulad sila? Sila ang halimbawa ng mga taong pinaunlad ang talinong kaloob sa kanila ng Diyos- talino at kasanayang pinanday ng mahabang panahong pagsasanay at pagpapaunlad. Ikaw, ano ang talinong taglay mo? Pinauunlad mo ba ito? Masasabi mo bang ginagamit mo ito sa pagpapabuti ng iyong kalagayan at ng kalagayan ng iba?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA 3 Yunit 4