pagsulat ng iba’t ibang uri ng liham

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 11: Pagsulat ng Iba’t ibang Uri ng Liham
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Nakakatanggap ka ba naman ng liham mula sa iyong kaibigan? Natitiyak kong nasasayahan ka kapag nakakatanggap ka ng liham mula sa kanya. Bukod sa liham pangkaibigan, marahil nakatatanggap ka rin ng ibang liham na may mahalagang mensaheng ipinaaalam sa iyo. Tulad ng ibang akda, mahalagang maging maayos at malinaw ang isang liham. Sa modyul na ito, tuturuan kitang sumulat ng iba’t ibang uri liham. Bagama’t uso ngayon ang paggamit ng e-mail at text messaging sa paghahatid ng mensahe at naipadadala ito isang iglap lamang, mahalaga pa ring matutunan mo ang pagsulat ng liham. Tulad halimbawa ng pag-aaplay ng trabaho na makatutulong upang pormal mong maipabatid sa isang kompanya ang iyong intensyon sa isang posisyon. Sa pamamagitan naman ng liham-aplikasyon, nalalaman ng isang kompanya ang iyong kwalipikasyon para sa isang posisyon.