Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 14: ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
  |  Educational level: Year I

Description: 
May apat na araling inihanda para sa iyo upang mapalawak ang iyong kaalaman: Aralin 1 - Ang Pagsiklab ng Digmaan sa Pasipiko Aralin 2 - Ang Maynila bilang Open city Aralin 3 - Ang Pagbagsak ng Bataan at ang Death march Aralin 4 - Ang Pagbagsak ng Corregidor at Pagsuko sa mga Hapon

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

ARALING PANLIPUNAN 1: Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig
  |  Educational level: Year I

Description: 
Maipaliwanag ang ginampanang papel ng mga Hapon sa Pilipinas nuong panahon ng Ikalawang Digmaan, maibahagi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa at makapagsulat ng isang reaction paper tungkol sa pelikulang pinanood at talakayang kanilang napakinggan sa klase.

I.   Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: