Pambansang Badyet

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 22: ANG PAMBANSANG BADYET
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, pagtutuunan naman natin ng ibayong pansin ang pag-aaral ng Pambansang Badyet, ang mga pinagkukunan ng kita ng pamahalaan, ang proseso ng pagba-badyet, at mga iba pang detalye na may malaking kinalaman sa paglalaan ng pamahalaan ng sapat na halaga sa iba’t ibang gastusin nito. Ang mga paksang ng aralin sa modyul na ito ay ang mga sumusunod: Aralin 1: Ano ang Badyet at ang Pinagkukunan Nito Aralin 2: Ang Proseso ng Pampublikong Pagbabadyet Aralin 3: Ang Balangkas ng Badyet ng Pilipinas

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I