Project EASE FILIPINO IV Modyul 5 : Pagsulat ng Liham-Pangangalakal na Nag-aaplay sa Trabaho

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO IV Modyul 5 : Pagsulat ng Liham - Pangangalakal na Nag-aaply sa Trabaho

 

Ano ang matututunan mo?

Nakasusulat ng liham-pangangalakal na nag-aaplay sa trabaho

Paano mo gagamitin ang modyul na ito?

    Gabay sa pansariling pagkatuto ang modyul na ito. Gamitin mo ito bilang patnubay sa
tulong ng mga tuntunin. Upang maging makabuluhan at wasto ang iyong paggamit, kailangang
maging malinaw sa iyo ang mga nararapat gawin. Huwag kang mag-alala, sundin mo ang mga
sumusunod:

1. Sagutin mo ang Panimulang Pagsubok, ang bahaging “Anu-ano na Ba ang Alam Mo?”
    Gabay ito upang masukat ang lawak ng iyong kaalaman sa paksa.
2. Iwasto mo ang iyong sagot. Hingin mo ito sa iyong guro. Kung nagkaroon ka man ng
    maraming mali, huwag mag-alala. Tutulungan ka ng mga gawaing inihanda ko.
3. Pag-aralan mo na ang paksang-aralin. Isagawa mo ang mga kaugnay na gawain.
    Mababasa mo ang mga dapat gawin.
4. Tingnan mo kung naragdagan ang iyong kaalaman. Sagutin mo ang pangwakas na
    pagsusulit o ang bahaging “Gaano ka na Kahusay?” Pagkatapos, iwasto ang iyong sagot
    sa tulong ng Susi.
5. Gamitin mo nang wasto ang modyul. Kaibigan mo ito. Sagutan nang mabuti. Huwag
    mong susulatan. Gumamit ka ng hiwalay na papel o kaya ay notbuk.
6. Ang isang kaibigang nagmamalasakit ay dapat mong pahalagahan sapagkat mahalaga ka
    rin para rito.

 

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Fil IV Modyul 5 Pagsulat ng Liham- Pangangalakal na Nag-aaplay sa T.pdf233.21 KB
Your rating: None Average: 4.4 (5 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license