ARALING PANLIPUNAN 1: Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig

  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version

I.   Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

A.   Maipaliliwanag ang papel na ginampanan ng bansang Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

B.   Maibabahagi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa.

C.   Makapagsusulat ng isang reaction paper tungkol sa pelikulang panonoorin at talakayang kanilang napakinggan.

II.   Nilalaman

A.   Paksa: Panahon ng Pananakop ng mga Hapones

B.   Pagpapahalaga: Kapayapaan, Pagkakaunawaan, Pagbibigayan, Katapangan

C.   Kagamitan: VCD, VCD Player, LCD Projector, mga larawan

D.   Sanggunian: A History of the World – nila Perry, et.al. pahina 708-710 Kasaysayan at Pamahalaang Pilipino- nila Gonzales, et.al. pah. 339-347

III.   Pamamaraan

A.   Lunsaran

1.   Magpapaskil ang guro ng mga larawan sa pisara at itatanong sa mga mag-aaral kung ano ang kanilang nakikita sa mga larawang ito.

2.   Manonood ang mga mag-aaral ng isang pelikulang pinamagatan na “Pearl Harbor”. Itanong sa mga mag-aaral kung tungkol saan ang pelikula at kung bakit binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor.

B.   Paglinang ng Aralin

1.   Pagkakaroon ng isang talakayang panel tungkol sa mga pangyayaring naganap noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig dito sa Pilipinas at kung ano ang papel na ginampanan ng mga Hapones sa digmaang ito. May mga piling mag-aaral na gaganap na historyador bilang si Douglas McArthur, si Sergio Osmeña, Sr., si Jose P.Laurel, si Jonathan Wainright at bilang mga sundalong Hapones sa talakayang ito.

2.   Malayang talakayan at tanungan.

              Mga gabay na tanong:

a.   Kailan binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor?

b.   Bakit binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor?

c.   Anu-ano ang mga resulta ng ginawang pagbomba ng mga Hapones sa Pearl Harbor?

d.   Paano ito nakaapekto sa pamumuhay ng mga tao sa mga bansang sinakop ng bansang Hapon?

C.   Pangwakas na Gawain

Gumawa ng isang reaction paper tungkol sa pelikulang inyong napanood at sa talakayang inyong napakinggan.

D.   Takdang Aralin

Sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
1.   Sinu-sino ang mga kumandidato sa halalang pampanguluhan noong 1946?
2.   Anu-ano ang mga naging isyu sa halalan ng 1946?
3.   Anu-ano ang mga hakbang na ginawa ni Pangulong Osmeña upang maibangon muli ang ekonomiya ng Pilipinas pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig? Nakabuti ba ang mga hakbang na ito sa mga Pilipino? Bakit?
 
Sanggunian: Mahal Kong Pilipinas- nila Cacanindin, et.al. Pah. 164-165
 
           E.   Ebalwasyon
                    1.   Markadong Talakayan
                    2.   Maikling Pagsusulit
 
           F. Batayan sa Pagmamarka
 
          1. Markadong Talakayan
     a.   Naipaliwanag ang mga dahilan sa likod ng mga pangyayari sa pamamagitan ng
           pagbibigay ng pansuportang detalye. (6 puntos)
     b.   Naibibigay ang mga pangalan ng mga taong kasangkot sa mga pangyayari pati ang
           mga partikular na petsa o taon kung kailan naganap ang particular na pangyayari.
           (2 puntos)
     c.   Nagbigay-galang sa opinyon ng mga kaklase. (2 puntos)
 
          2. Reaction Paper
     a.   Naipaliwanag ang kanyang mga limang pananaw tungkol sa mga pangyayari sa
             pamamagitan ng pagbibigay ng mga pansuportang detalye. (10 puntos)
  b.   Naibigay ang kanyang limang pananaw tungkol sa mga pangyayari ngunit walang
        mga binanggit na mga pansuportang detalye. (5 puntos).
  c.   Nakapagbigay lamang ng 1-3 pananaw tungkol sa mga pangyayari ngunit walang
        mga ibinigay na mga pansuportang detalye. (3 puntos)
  d.   Walang ginawa. (0 puntos)
 
        3. Talakayang Panel
 
Pamantayan sa Pagbibigay ng Marka
Mga Kasanayang Ipinakita
Pinakanatatangi
 • Limang pangyayari ang naipaliwanag ng mga tagapagsalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pansuportang detalye.
 • Ang mga katanungang ibinigay ay may kaugnayan sa paksa.
 • Nabanggit ang mga pangalan ng limang taong kasangkot sa mga pangyayaring ito.
 • Nabanggit din kung kailan naganap ang mga pangyayari.
 • Naaangkop ang kasuotang ginamit ng mga tauhan.
 • Naaangkop ang mga kasangkapang ginamit ng mga tauhan.
 • Lahat ay gumawa ng kanilang mga tungkulin.
 • Masipag magsaliksik at tumutulong sa pagpaplano ng mga gawain.
 • Nagtutulungan sa paggawa ng mga tungkulin.
 • Naipakita ang tunay na pagkatao ng mga karakter na kanilang ginampanan.
Natatangi
 • Tatlong pangyayari ang naipaliwanag ng mga tagapagsalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pansuportang detalye.
 • Ang mga katanungang ibinigay ay may kaugnayan sa paksa.
 • Nabanggit ang mga pangalan ng limang taong kasangkot sa mga pangyayari sa mga pangyayaring ito.
 • Nabanggit din kung kailan naganap ang mga pangyayari.
 • Naaangkop ang kasuotang ginamit ng mga tauhan.
 • Naaangkop ang mga kasangkapang ginamit ng mga tauhan.
 • May ilang mga kasaping hindi nakipagtulungan sa paggawa sa mga tungkulin.
 • Masipag magsaliksik.
 • Naipakita ang tunay na pagkatao ng mga karakter na kanilang ginampanan.
Di-napaghandaan
 • Hindi naipaliwanag ang mga pangyayari.
 • Walang kaugnayan ang mga katanungan.
 • Hindi nabanggit ang mga pangalan ng mga taong kasangkot sa mga pangyayari.
 • Hindi nabanggit ang mga petsa kung kailan naganap ang mga pangyayari.
 • Hindi naaangkop ang mga kasuotan at mga kasangkapang ginamit ng mga tauhan.
 • Walang pagkakaisa ang mga kasapi.
 • Hindi nagsasaliksik tungkol sa paksa.
 • Hindi naipakita ang tunay na pagkatao ng mga karakter.
 • Walang ginawa ang mga kasapi.

 

Inihanda ni:  

MARIA CECILIA C. BASCONCILLO

Social Studies Teacher

Culiat High School, Tandang Sora Avenue, Quezon City Celfone No. 09162319527

E-mail: Cecille2274@yahoo.com

 

 

<!--Session data-->

 
Your rating: None Average: 3 (52 votes)